LEA Shaving Brush, Horse Hair
Brush of horse hair. Knob size of 21 mm.